Post thumbnail

Regulamin


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.zniczeiswiece.pl Właścicielem sklepu i administratorem danych jest firma:

Zakład Produkcji Zniczy Rafał Makuch

Ul. Parkowa 3

26-700 Zwoleń

(adres do korespondencji jest taki sam)

NIP: 811-174-86-39

Telefon kontaktowy:  511322583

Adres e-mail: sklep@zniczeiswiece.pl

 

 1. Regulamin dotyczy zarówno konsumentów jak i przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego, za wyjątkiem postanowień wyraźnie odnoszących się wyłącznie do konsumentów lub wyłącznie do przedsiębiorców.
 2. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez sprzedawcę danych osobowych w celu bezpośrednio związanym z realizacją złożonych w sklepie internetowym zamówień. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały w §5.
 3. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 4. Zdjęcia oraz opisy produktów udostępnianych w sklepie internetowym są wyłączną własnością Sprzedawcy. Nie wyrażamy zgody na ich kopiowanie.
 5. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Ceny produktów dostępnych w sklepie wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy, które są doliczane do wartości zamówienia jeszcze przed jego złożeniem.
 3. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać następujące czynności
 1. Zawarcie umowy sprzedaży między klientem, a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez  klienta zamówienia za pomocą formularza zamówień w sklepie internetowym.
 2. Po przyjęciu zamówienia informujemy klienta o jego przyjęciu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówień.
 3. Realizacja zamówienia płatnego przy odbiorze następuje niezwłocznie po jego otrzymaniu, a zamówienia przedpłaconego po zaksięgowaniu wpłaty kupującego na koncie sprzedawcy. W przypadku braku wpłaty w ciągu 7 dni sprzedawca ma prawo do anulowania zamówienia.
 4. Czas realizacji zamówienia wynosi do 48h roboczych. Zamówione przedmioty przesyłane są wybraną przez kupującego firmą kurierską na wskazany w formularzu zamówień adres.
 5. Do każdej przesyłki zostaje dołączony dowód zakupu wybrany przez kupującego (paragon fiskalny lub faktura VAT).

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Wzór formularza odstąpienia dostępny jest na stronie sklepu internetowego.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 5. Koszt doręczenia sprzedawcy rzeczy będącej przedmiotem umowy pokrywa kupujący.
 6. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez konsumenta zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności z zastrzeżeniem, że zwróci koszty doręczenia kupującemu zamówionego towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.
 7. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
 9. Prawo zwrotu przysługuje wyłącznie konsumentom. Prawo zwrotu nie przysługuje podmiotom prawnym i osobom prowadzącym działalność gospodarczą jeżeli produkt został zakupiony na potrzeby firmy.

REKLAMACJE I RĘKOJMIA

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
 2. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres siedziby firmy lub adres poczty elektronicznej.
 4. W przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie reklamacja powinna zawierać:

a) numer zamówienia,

b) opis oraz zdjęcia uszkodzeń,

c) skan protokołu szkody spisanego w obecności kuriera,

d) skan dowodu zakupu

 1. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny lub złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy; chyba że sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 3. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 4. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest podmiot wymieniony w §1 regulaminu.
 2. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji zamówień i czynności z nim związanych.
 3. Wyrażenie przez kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji zamówienia, a zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana.
 4. Na potrzeby realizacji zamówienia Kupującego zbierane są następujące dane osobowe:
  1. adres pocztowy – niezbędne do wystawienia dowodu zakupu;
  2. miejsca wydania rzeczy – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
  3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
  4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych rodzajów dostawy
 1. Kupującemu w każdej chwili przysługuje prawo do wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia przekazanych danych osobowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (www.zniczeiswiece.pl/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.